Sir J J Mahanagar Raktapedhi – Blood bank in Mumbai, Maharashtra

  • Gate no 11,near jj marg police station, Mohammed Ali Rd, Byculla, Mumbai, Maharashtra 400008
  • 022 2373 5585


Sir J J Mahanagar Raktapedhi is located at Gate no 11,near jj marg police station, Mohammed Ali Rd, Byculla, Mumbai, Maharashtra 400008Write a review