Shalom Girls’ Hostel in Ranchi, Jharkhand

  • Sirom Toly, New Garden, Kanka, Ranchi, Jharkhand 834001Shalom Girls’ Hostel is located at Sirom Toly, New Garden, Kanka, Ranchi, Jharkhand 834001Write a review