Ladlee Bitiya Hostel in Bhopal, Madhya Pradesh

  • Girl's Hostel, B-49, Chetak Bridge, Behind Patrika Office, Sector B, Kasturba Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh 462024
  • 0755-405-0492


Ladlee Bitiya Hostel is located at Girl’s Hostel, B-49, Chetak Bridge, Behind Patrika Office, Sector B, Kasturba Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh 462024Write a review